Zimmerbuchung

Datenschutz

A diamanthotel.hu weboldal üzemeltetőjének Adatvédelmi Nyilatkozata

A jelen adatvédelmi nyilatkozat a közvetítő szolgáltató (a továbbiakban: üzemeltető) által üzemeltetett, www.diamanthotel.hu oldalon elérhető portál (ideértve a nyilvános fórumokat is) és az annak részét képező valamennyi interaktív és egyéb szolgáltatás (együttesen: szolgáltatás) keretében végzett - a felhasználók személyes adatainak - kezelésére vonatkozó adatvédelmi, adatkezelési és adatfeldolgozói szabályokat tartalmazza.

ADATKEZELŐ ADATAI:

 1. Az adatkezelő neve: EURO-ÓVÁR-SPED Kft.
 2. Képviselője: Szalay Ivett
 3. Az adatkezelő címe/székhelye: 9225 Dunakiliti, Csölösztői u. 1.
 4. Elérhetőség: info@diamanthotel.hu
 5. Az adatkezelés megnevezése: az adatkezelés a felhasználók önkéntes, határozott és kellő tájékoztatás utáni hozzájárulása alapján történik az internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében.
 6. Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.
 7. A Szolgáltatás technikai hátterének biztosítását, a szerverek üzemeltetését az üzemeltető végzi. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják az Adatvédelmi Nyilatkozat feltételeit. Az Adatvédelmi Nyilatkozat folyamatosan elérhető a szolgáltatás regisztrációs felületén. A szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelő maga az üzemeltető, aki adatfeldolgozót nem vesz igénybe. A Szolgáltatás felhasználóira vonatkozó adatok az üzemeltető szerverein kerülnek tárolásra. Az adatkezelés csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében történik, s kizárólag olyan adat kezelése, mely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
 8. A Szolgáltatással összefüggésben keletkezett személyes adatok kezelésének időtartama a felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának idejéig terjed. Ezt követően 8 napon belül a volt felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre, illetve a volt felhasználó személyes adatai statisztikai célú felhasználás céljából anonimizálásra kerülnek.
 9. Az üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az üzemeltető munkavállalói ismerhetik meg. A személyes adatok kezelése során az üzemeltető munkavállalói mindig a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően járnak el.

ADATKEZELÉS CÉLJA:

 1. Az üzemeltető által végzett adatkezelés elsődleges célja a szolgáltatás hatékony, biztonságos és személyre szabott formában történő biztosítása. Az üzemeltető által végzett adatkezelésnek az is a szolgálati célja, hogy a regisztrált felhasználókat azonosíthassa, a szolgáltatás használata során felmerült vitákat rendezze, a felhasználók számára felvilágosításokat adjon, közreműködjön a működési és szolgáltatásban előforduló problémák elhárításában, az üzemeltetőt megillető jogok biztosításában.
 2. Az üzemeltető a személyes adatok: feldolgozását tisztességesen és törvényesen végzi; gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és törvényes célból végzi, és további feldolgozásukat nem folytatja e célokkal összeférhetetlen módon. gyűjtése és/vagy további feldolgozása során figyelemmel van arra, hogy a személyes adatok a gyűjtésük és/vagy feldolgozásuk célja szempontjából megfelelőek, relevánsak és nem túlzott mértékűek legyenek; gyűjtése, kezelése során figyelemmel van arra, hogy az adatok pontosak, és ha szükséges, időszerűek legyenek; minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a hibás vagy hiányos adatok, tekintettel gyűjtésük vagy további feldolgozásuk céljaira, törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek; tárolását olyan formában végzi, amely az érintettek azonosítását csak az adatok gyűjtése vagy további feldolgozása céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Az Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadásával a regisztrált felhasználók hozzájárulnak az üzemeltető által végzett fenti célú adatkezelésekhez.

REGISZTRÁCIÓ:

 1. A felhasználók által magukról önkéntesen megadott adatok felhasználhatóak a felhasználók profiljaiban marketing,- és reklámcélokra is. A személyre szabott szolgáltatás keretében az üzemeltető a felhasználók egyéni profiljának felhasználásával a profiloknak megfelelő reklámokat juttathat el a felhasználók részére hirdetéseken keresztül, illetve egyéb módon. Az üzemeltető a reklámok eljuttatásakor betartja a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. tv. rendelkezéseit is.
 2. Az üzemeltető a felhasználók részére a szolgáltatókkal történő levelezésre, érdeklődési körük kiválasztására lehetőséget biztosít. Ezek segítségével az üzemeltető a felhasználók részére a már megadott preferenciáik, illetve az általuk már megadott adatok alapján marketing és reklámcélú üzeneteket is eljuttathat a felhasználókhoz.
 3. A szolgáltatás használata korlátozott körben regisztráció nélkül („személyes azonosításra alkalmas adatok megadása nélküli használat”) is lehetséges. Egy adott email címről történő első vásárlás után a Vásárló automatikusan generált bejelentkezési jelszót kap a rendszertől, mellyel regisztrált felhasználóvá válik.
 4. A regisztráció során kötelezően megadandó adatok, a célhoz kötöttség elvének megfelelően, kizárólag olyan adatok tartoznak, amelyek egy-egy szolgáltatás biztonságos és jogszerű hozzáféréséhez, illetve használatához elengedhetetlenül szükségesek.
 5. A kötelezően megadandó adatok különösen a felhasználó azonosításához szükséges
  • vezetéknév,
  • keresztnév,
  • e-mail cím
 6. A felhasználót bármikor megilleti az a jog, hogy bizonyos adatokat nem ad meg. Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. Az adatkezelés alapja a felhasználó határozott és előzetes hozzájárulása. Ez a fenti körülmény azonban természetesen azzal járhat, hogy a felhasználó bizonyos szolgáltatásokat nem vehet igénybe.
 7. Az üzemeltető a szolgáltatást a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ban foglalt adatelkerülés és adattakarékosság elvét betartva üzemelteti. A szolgáltatás használata során egyes felhasználói adatok automatikusan az üzemeltető kezelésébe kerülnek.
 8. A szolgáltatás felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap­ látogatottsági adatok generálása, az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából naplózásra kerülnek. Ezen adatok némelyike személyes adatoknak minősül, kezelése a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően történik.
 9. A napló-fájlokról statisztika készül. A havi napló-állományokat az üzemeltető szerverén egy éven keresztül tárolja, például annak megállapítása céljából, hogy a webhely mely részét milyen gyakran látogatják a felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott, majd törli. A felhasználók IP címeit az üzemeltető semmilyen más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lehetne.

EGYÉB SZABÁLYOZÁS

 1. Az üzemeltető kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a felhasználó személyes azonosítására alkalmas adatokat. A felhasználói személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetekben is sor kerülhet: Amennyiben a szolgáltatás bizonyos részeit (co-branded oldalakat) független szolgáltatók biztosítják, illetve üzemeltetik és ezeket a felhasználó igénybe veszi és ennek során személyes adatokat ad meg, az ilyen adatkezelésre a független szolgáltató adatvédelmi nyilatkozatában foglaltak vonatkoznak. Bankkártyás fizetés esetén a felhasználó elfogadja, hogy az üzemeltető által a diamanthotel.hu weboldal felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek a SIX Payment Services (Europe) S.A. Magyarországi Fióktelepe (IP West Irodaház,Budafoki út 91-93. C épület 1117 Budapest), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring. Az üzemeltető együttműködik a nyomozati szervekkel és a bíróságokkal a szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése, stb..) felderítése érdekében. Az üzemeltető a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket teljesíti és ennek keretében a felhasználókról kezelt adatokat kiadhatja az erre jogosult szervnek vagy személynek.
 2. A szolgáltatás keretén belül észlelt kétséges vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban az üzemeltető jogosult felhívásokat, vagy közleményeket küldeni, vagy elérhetővé tenni a felhasználó adatainak felhasználásával is. Jogosult a jogsértő, vagy valószínűsíthetően jogsértő hozzászólást, értékelést, bejegyzést vagy tartalmat előzetes értesítés nélkül eltávolítani. Az üzemeltető, mint közvetítő szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
 3. Az üzemeltető mindenkor az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít, de a technika gyors mértékű változása és fejlődése miatt nem tudja garantálni, hogy a felhasználóknak a szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos, vagy a szolgáltatáson belül megjelenített személyes adatai kizárólag az Adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le, vagy fürkésszenek ki. A felhasználó is megadhatja az Adatvédelmi Nyilatkozatban lehetővé tett módon a felhasználó személyes adatait harmadik személynek, aki azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatja. Mindezen esetekben az üzemeltető felelőssége kizárt.
 4. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a alapján az üzemeltető a felhasználó kifejezett hozzájárulása hiányában is jogosult bizonyos személyesnek minősülő adatok, többek között számlázási és forgalmi adatok kezelésére. Az üzemeltető az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő, a felhasználó azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatokat, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos olyan személyes adatokat, amelyek a díj meghatározása és a számlázás céljából elengedhetetlenek, így különösen a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat, a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek
 5. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény alapján az Internet-hozzáférést biztosító és más hírközlési szolgáltatók is jogosultak bizonyos körben a felhasználó személyes és egyéb adatainak kezelésére.
 6. A felhasználót kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítójuk és jelszavuk használatáért, az azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységért. A fokozott biztonság érdekében javasolt a felhasználóhoz való kapcsolódásának tényét és a felhasználóhoz kapcsolódó jelszót titkosan kezelni. Amennyiben a felhasználó ezeket az adatokat mégis felfedi egy harmadik személynek, ennek az lehet a következménye, hogy elveszítheti a szolgáltatás keretében az üzemeltető és más adatkezelők által kezelt adatai feletti rendelkezés lehetőségét és jogilag kötelező érvényű ügyletek személyes kötelezettjévé is válhat. Ilyen esetben javasolt az azonosító vagy jelszó haladéktalan megváltoztatása.
 7. A szolgáltatás használatával a felhasználó és az üzemeltető hírközlés útján létesít egymással kapcsolatot. Az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik. Ez az üzemeltető részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. Az üzemeltető az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint maximálisan törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön és ennek érdekében az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít (például tűzfalak és bizonyos esetekben az SSL vagy más titkosítási protokollok használatával).Az üzemeltető végrehajtja a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket a személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülése, véletlen elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan nyilvánosságra hozatala vagy hozzáférése elleni védelme érdekében, továbbá a feldolgozás minden más jogellenes formája ellen.
 8. Az üzemeltető, mint adatkezelő, kérésre köteles tájékoztatást adni a felhasználónak
  • az üzemeltető által kezelt adatairól,
  • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
  • időtartamáról,
  • kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat.
 9. A felhasználóknak korlátlanul joga van kérni adatai törlését az info@diamanthotel.hu e-mail címen. A törlés az e-mail kézbesítését és elolvasását követő 8 napon belül történik meg.
 10. Az a felhasználó, aki úgy ítéli meg, hogy az üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, e körben kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.
 11. Az üzemeltető a felhasználó által a szolgáltatás keretén belül közzétett információkért mindennemű felelősségét kizár.
 12. Amennyiben az üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a felhasználó az Adatkezelési Szabályzatban írtakat megsértette, a szolgáltatás használata során más személy személyes adatait jogosulatlanul, vagy jogsértő módon adta meg, akkor az üzemeltető megtesz minden szükséges jogi intézkedést az okozott kár megtérítésének érvényesítése, valamint a jogsértő személy jogi úton történő felelősségre vonásának kezdeményezése érdekében.
 13. Amennyiben valaki a szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető, vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon (direkt marketing célokra, stb..) használja, vagy egyébként az Adatkezelési Szabályzatban foglalt rendelkezéseket megszegi, illetve a szolgáltatás használata során ilyen kárt okoz, úgy az Üzemeltető megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítésének érvényesítése iránt, a jogsértő jogi felelősségre vonásának kezdeményezése iránt.
 14. Amennyiben az üzemeltető az Adatvédelmi Nyilatkozatot módosítja, az üzemeltető a módosított Adatvédelmi Nyilatkozatot köteles közzétenni a szolgáltatás nyitóoldalán. Az Adatvédelmi Nyilatkozat módosítása a közzététel napján lép hatályba.

SZERZŐI ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGOK:

 1. Az a jogosult, akinek a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, továbbá a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló törvényben meghatározott, a védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogát az üzemeltető által hozzáférhetővé tett információ - ide nem értve a hozzáférhetővé tett információ szabványosított címét - sérti (a továbbiakban: jogosult), teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt értesítésével felhívhatja az üzemeltetőt a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására. Az értesítésnek tartalmaznia kell:
  • 1.a sérelem tárgyát és a jogsértést valószínűsítő tények megjelölését;
  • 2.a jogsértő tartalmú információ azonosításához szükséges adatokat;
  • 3.a jogosult nevét, lakcímét, illetve székhelyét, telefonszámát, valamint elektronikus levelezési címét.

Az üzemeltető köteles az értesítés alapján a 2001. évi CVIII. Törvény 13. §-ában meghatározott eljárás lefolytatására, az abban foglalt feltételek és szabályok betartásával.

Diese Webseite verwendet Cookies.
Die Website verwendet Cookies, um die auf der Website angezeigten Inhalte und Werbespots so zu personalisieren, dass Social-Media-Funktionen zur Verfügung stehen und den Traffic der Website zu analysieren. Wir teilen Informationen über die Nutzung dieser Website mit unseren Social-Media-, Marketing- und Analysepartnern, die diese möglicherweise mit anderen Daten verknüpfen, die Sie mithilfe ihrer Dienste bereitgestellt oder von Ihnen erfasst haben.
diamant map
card-1 card-2 card-3 card-4 card-5 card-6 card-7 card-8 card-9 card-10 card-11 card-12 card-13 card-14 card-15 card-16 card-17 card-18 card-19 card-20 card-21 card-22 card-23 card-24 card-25 card-26 card-27 card-28 card-29 card-30 card-31 card-32 card-33 card-34 card-35
Recepció - Hall

./files/other/2015.10.22.11.39.42_1_m.jpg

Eine einzigartige Umgebung im Herzen der wildromantischen Schüttinseln (Szigetköz), unmittelbar am Wasserufer in einer ruhigen Atmosphäre.
Die Rezeption ist das Gesicht des Ort und das ist der Platz wo ist immer eine Person, die immer da ist, um die Gäste zu helfen.
 

Weiter ›
Duna-Korzó Étterem terasza

./files/other/2015.10.22.11.40.36_2_m.jpg

Das erstklassige Duna-Korzó Restaurant unseres Hotels empfängt die Gäste in einer wundervollen Umgebung, in einer familiären Atmosphäre mit unvergänglicher Eleganz.

Im Sommer bietet unsere stimmungsvolle Terrasse mit Blick auf die Donau ein unvergessliches Erlebnis. Abends wird unser Restaurant mit Kerzen geschmückt, aus diesem Grund bietet es einen ausgezeichneten Ort für ein romantisches Abendessen.

Weiter ›
Külső élménymedence, csúszdával

./files/other/2015.10.22.11.42.06_3_m.jpg

   

Weiter ›
Duna-Korzó Étterem

./files/other/2015.10.22.11.44.45_4_m.jpg

Unser Team behält die Qualität und die Zufriedenheit unserer Gäste immer vor Augen. Unser größtes Bestreben ist es, unseren Gästen in einer familiären Umgebung, mit ausgezeichneten Speisen und mit unserem Sachverstand ein wahres gastronomisches Erlebnis zu bieten.

Wir legen großen Wert darauf, dass auf unserer Speisekarte auch solche, dem Wellnesstrend entsprechende Speisen zur Auswahl stehen.

Weiter ›
Greenfield Pub - angol stílusú pub

./files/other/2015.10.22.11.45.48_5_m.jpg

Der Greenfield Pub erwartet seine Gäste in unverfälschtem englischen Stil. Für Steigerung der guten Laune gibt es unbegrenzte Möglichkeiten: 4-Bahnen-Bowling Championship, Billard, Tischfußball und Darts versichern die gemeinsame Unterhaltungsmöglichkeit der Kollegen.

Weiter ›
4 sávos bowling pálya

./files/other/2015.10.22.11.47.00_6_m.jpg

Eine Besonderheit unseres Hotels ist die im original englischen Stil eingerichtete Bierstube, wo sich auch eine Bowlinganlage mit 4 Bahnen befindet, weiterhin ein Billardtisch, Tischfußball und Dartspiel.

Weiter ›
Club helyiség, és terasz

./files/other/2015.10.22.11.51.40_7_m.jpg

      

Weiter ›
Wellness komplexum, belső medencékkel

./files/other/2015.10.22.11.59.51_8_m.jpg

Wellness ist ein Programm des allgemeinen Wohlbefindens und der körperlichen und seelischen Ausgeglichenheit. Es bedeutet für den Menschen von Heutzutage eine Reform-Lebensform, die sowohl Fitness, als auch körperliche und seelische Gesundheit beinhaltet, gleichzeitig allerdings bedeutet Wellness noch viel mehr.

Weiter ›
Wellness drink bár

./files/other/2015.10.22.12.05.41_9_m.jpg

   

Weiter ›
Gyerekmedence, és bébi pancsoló

./files/other/2015.10.22.14.07.04_10_m.jpg

Für unser Hotel ist es sehr wichtig eine familien-, kinderfreundliche Unterkunft bieten zu können. Wir hoffen, dass wir mit den gewährleisteten Dienstleistungen auch ihrem Nachwuchs glückliche und heitere Momente bereiten können, und die gemeinsam verbrachte Zeit für jedes Mitglied der Familie eine angenehme Erinnerung bleibt.

Weiter ›
Thai masszázs szoba

./files/other/2015.10.22.12.19.15_11_m.jpg

Die Massage bewirkt den freien Energiestrom durch Druck und Dehnung der Muskeln, durch Aufnahme von speziellen Körperpositionen. Der Masseur übt den Druck an den Energiepunkten mit Daumen, Händflache, Ellenbogen, Knie, Sohle aus, jede einzelne Bewegung leicht beginnend, später dann mit steigender Intensität.

Weiter ›
Zárt, őrzött parkoló

./files/other/2015.10.22.12.34.25_12_m.jpg

   

Weiter ›
Füli ugriparkja, kétszintes játszóház

./files/other/2015.10.22.12.42.48_13_m.jpg

Das doppelstöckige Spielhaus verspricht für allen Altersklassen eine abenteuerliche Unterhaltung. Die Hängebrücke, der Boxsack, die Bojen, die Schwammfiguren, die Rutsche, der mit farbigen Bällen gefüllte Becken, die Kletterwand und die Balance entwickelnde Drehzylinder bieten unzählige Erlebnisse.

Weiter ›
Homokos Duna-parti strand, vízi biciklikkel, kajakokkal

./files/other/2015.10.22.12.47.45_14_m.jpg

   

Weiter ›
Duna-parti csúszda

./files/other/2015.10.22.12.54.54_15_m.jpg

Wir streben Vollständigkeit an, aus diesem Grund versuchen wir für die Bequemlichkeit, den Schutz und die Freude von Babys und Kinder zu sorgen, während die Mütter und Väter ebenfalls die zur Erholung, Vergnügen, Entspannung nötige Ruhe genießen können.

Weiter ›
Hatalmas játszótér, fa játékokkal, trambulinnal

./files/other/2015.10.22.12.59.18_16_m.jpg

Der 5 Hektar große Park wird vom Verkehr durch das Gebäude abgeschottet, so können sich die kleinen Knirpse auf dem riesigen Spielplatz so richtig austoben. Im Freien erwartet die Kinder ein moderner Sandkasten, eine Holzfestung mit Rutsche, Klettergerüste, kleine Spielhäuser, Schaukeln, ein Trampolin und eine Riesenrutsche.

Weiter ›
Röplabdapálya

  

Weiter ›
Teniszpálya

  

Weiter ›
Tűzrakó, bográcsozó hely

   

Weiter ›
Noel bárkája, kisállat simogató

./files/other/2015.10.22.13.13.47_20_m.jpg

Es gibt kein Kind auf der Welt, das Tiere nicht mögen würde. Es gibt allerdings viele Kinder, die kein Tier in der Wohnung, im Haus halten können, so sehr sie es auch möchten. In unserem Streichelzoo knoann man zahlreiche, als Rarität geltende Tiere antreffen wie z.B. Ponys, Kamerun-Zwergziegen, Schafe und natürlich die Bewohner des Hühnerhofs ? mit der Bezeichnung Arche Noel.

Weiter ›
Diamant Rendezvénysátor

./files/other/2015.10.22.15.24.45_21_m.jpg

In unvergleichbar schönem Park des Hotels befindet sich das fix installierte beheizte/gekühlte, elegant eingerichtete Veranstaltungszelt. Das Zelt mit 300 m2 Grundfläche kann vielfältig eingerichtet werden, welches wir nach Bedarf dekorieren. Wegen seiner speziellen Gegebenheiten ist es ein idealer Schauplatz. Rezeptivität: 300 Personen

Weiter ›
Sári Csárda parkoló

./files/other/2015.10.22.15.42.17_22_m.jpg

   

Weiter ›
Sári Csárda magyaros étterem

./files/other/2015.10.22.15.50.07_23_m.jpg

Wir laden Sie zu einer Zeitreise ein, und bitten Sie mit uns einige Hundert Jahre zurückzureisen, um die einzigartige Schönheit der Pußta zu genießen, und die friedliche Atmosphäre längstvergangener Zeiten zu erleben. Häusliche Geschmäcke, Ofen und ungarische Gastfreundschaft erwarten unsere Gäste. Die Csárda kann 140 Personen empfangen. Wir liebkosten unseren Gästen mit Live Musik von Montag bis Samstag.

Weiter ›
Sári Csárda tradicionális borospincéje

./files/other/2015.10.22.15.54.15_24_m.jpg

Unser traditioneller Weinkeller mit historischem Ambiente bewegt jedermanns Herz. Unser Keller wie in früheren Zeitaltern kann 20-80 Personen empfangen. Auf besonderes Anliegen schließen wir den Keller unserer Csárda. Es ist ein idealer Ort für Abendessen mit Weinprobe verbunden.

Weiter ›
Sári Csárda Duna-parti terasza

./files/other/2015.10.22.16.00.24_25_m.jpg

Die Terrasse ist einer der beliebtesten Schauplätze wegen ihrer Nähe zum Wasserufer. Unser Schauofen und Kessel Kochstelle sind einzigartig in der Gegend. (Ofen, Kochstelle, Grill, Gartenkochstelle). In Kessel und auf Rost werden die Leckereien vor den Augen der Gäste angefertigt. Unsere Donauufer Terrasse kann 130 Personen empfangen, die garantiert überwältigend für alle ist.

Weiter ›
Kemencék

./files/other/2015.10.22.16.11.17_26_m.jpg

  

Weiter ›
Duna-parti stég terasz

./files/other/2015.10.23.08.34.36_27_m.jpg

  

Weiter ›
Zátonyi Duna-ág, vízi trambulinnal

./files/other/2015.10.23.09.14.57_28_m.jpg

    

Weiter ›
Szigetköz

Es freut uns sehr, dass Sie unserem Hotel einen virtuellen Besuch abstatten. Das Diamant Hotel, Szigetköz**** erfreut sich, dank seiner äußerst vorteilhaften Lage und der Nähe zum Donauufer, einer großen Beliebtheit unter den Gästen aus den benachbarten Ländern.

Weiter ›
Külső vízparti esketések helyszíne

./files/other/2015.10.23.09.27.49_30_m.jpg

Auch in Ihrem Leben kommt der Große Tag, an dem Sie sich ewige Liebe schwören. Zu diesem wundervollen Festtag gehört auch ein perfekter Ort, wir wollen Ihnen diesbezüglich behilflich sein. In unserem 5 Hektar großen Park am Ufer der Donau, haben Sie die Möglichkeit auch die bürgerliche Trauungszeremonie abzuhalten! Unser geschultes und hilfsbereites Personal steht Ihnen in allem zur Verfügung, damit wir für Sie diesen wunderschönen Festtag unvergesslich machen können!

Weiter ›
Dunára néző panoráma finn szauna

./files/other/2015.10.23.09.49.07_31_m.jpg

  

Weiter ›
Konferenciatermek

./files/other/2015.10.23.09.55.18_32_m.jpg

Eine Firmenveranstaltung bringt Mitarbeiter und Geschäftspartner ganz bestimmt näher. Das Diamant Hotel ****, Szigetköz bietet unseren Gästen neben der Konferenzorganisierung verschiedene In- und Outdoorprogramme.
Das Diamant Hotel bietet einen eleganten und allen Ansprüchen genügenden Veranstaltungsort für jede Art von Veranstaltung. Die professionelle Bedienung, der moderne technische Hintergrund, die Vielfalt unseres Speise- und Getränkeangebots, unser Wellness- und Spabereich garantiert den Erfolg unserer Veranstaltungen.

Weiter ›
Óriás légvár

      

Donau Luxury Suite

./files/other/2015.10.23.10.28.22_34_m.jpg

    

Weiter ›
Prémium kategóriás szobák

./files/other/2015.10.23.10.39.10_35_m.jpg

Standard Premium Zimmer
Möchten Sie mit Ihrem Partner einige ruhige Nächte verbringen? Mit unseren Doppelbetten, bzw. herausziehbaren Betten in unseren ruhigen Zimmern mit Terrasse, und mit Ausblick auf die Donau landen Sie einen Volltreffer. Unsere Doppelzimmer sind auch für Familien ideal, wenn Sie mit ihren Kindern in einem Zimmer schlafen möchten, dann können wir auch ein Extrabett problemlos zur Verfügung stellen.

Premium Classic Zimmer
In klassischen Stimmung eingerichteten Zimmer faszinieren mit ihrem Ruhig, eleganten und doch lebendigen Stil besticht jeder.
Komfortable Unterkunft sichern für zwei Personen, falls erforderlich, kann ein kleines Kind untergebracht werden.


 

Weiter ›