Rezervácia Izieb

Vypočítajte a rezervujte si svoju dovolenku online, s okamžitým potvrdením, jednoducho v niekoľkých krokoch, len za dve minúty!

Rezervácia / Cenová kalkulácia

Ochrana osobných údajov

A diamanthotel.hu weboldal üzemeltetőjének Adatvédelmi Nyilatkozata

A jelen adatvédelmi nyilatkozat a közvetítő szolgáltató (a továbbiakban: üzemeltető) által üzemeltetett, www.diamanthotel.hu oldalon elérhető portál (ideértve a nyilvános fórumokat is) és az annak részét képező valamennyi interaktív és egyéb szolgáltatás (együttesen: szolgáltatás) keretében végzett - a felhasználók személyes adatainak - kezelésére vonatkozó adatvédelmi, adatkezelési és adatfeldolgozói szabályokat tartalmazza.

ADATKEZELŐ ADATAI:

 1. Az adatkezelő neve: EURO-ÓVÁR-SPED Kft.
 2. Képviselője: Szalay Ivett
 3. Az adatkezelő címe/székhelye: 9225 Dunakiliti, Csölösztői u. 1.
 4. Elérhetőség: info@diamanthotel.hu
 5. Az adatkezelés megnevezése: az adatkezelés a felhasználók önkéntes, határozott és kellő tájékoztatás utáni hozzájárulása alapján történik az internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében.
 6. Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.
 7. A Szolgáltatás technikai hátterének biztosítását, a szerverek üzemeltetését az üzemeltető végzi. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják az Adatvédelmi Nyilatkozat feltételeit. Az Adatvédelmi Nyilatkozat folyamatosan elérhető a szolgáltatás regisztrációs felületén. A szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelő maga az üzemeltető, aki adatfeldolgozót nem vesz igénybe. A Szolgáltatás felhasználóira vonatkozó adatok az üzemeltető szerverein kerülnek tárolásra. Az adatkezelés csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében történik, s kizárólag olyan adat kezelése, mely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
 8. A Szolgáltatással összefüggésben keletkezett személyes adatok kezelésének időtartama a felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának idejéig terjed. Ezt követően 8 napon belül a volt felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre, illetve a volt felhasználó személyes adatai statisztikai célú felhasználás céljából anonimizálásra kerülnek.
 9. Az üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az üzemeltető munkavállalói ismerhetik meg. A személyes adatok kezelése során az üzemeltető munkavállalói mindig a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően járnak el.

ADATKEZELÉS CÉLJA:

 1. Az üzemeltető által végzett adatkezelés elsődleges célja a szolgáltatás hatékony, biztonságos és személyre szabott formában történő biztosítása. Az üzemeltető által végzett adatkezelésnek az is a szolgálati célja, hogy a regisztrált felhasználókat azonosíthassa, a szolgáltatás használata során felmerült vitákat rendezze, a felhasználók számára felvilágosításokat adjon, közreműködjön a működési és szolgáltatásban előforduló problémák elhárításában, az üzemeltetőt megillető jogok biztosításában.
 2. Az üzemeltető a személyes adatok: feldolgozását tisztességesen és törvényesen végzi; gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és törvényes célból végzi, és további feldolgozásukat nem folytatja e célokkal összeférhetetlen módon. gyűjtése és/vagy további feldolgozása során figyelemmel van arra, hogy a személyes adatok a gyűjtésük és/vagy feldolgozásuk célja szempontjából megfelelőek, relevánsak és nem túlzott mértékűek legyenek; gyűjtése, kezelése során figyelemmel van arra, hogy az adatok pontosak, és ha szükséges, időszerűek legyenek; minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a hibás vagy hiányos adatok, tekintettel gyűjtésük vagy további feldolgozásuk céljaira, törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek; tárolását olyan formában végzi, amely az érintettek azonosítását csak az adatok gyűjtése vagy további feldolgozása céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Az Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadásával a regisztrált felhasználók hozzájárulnak az üzemeltető által végzett fenti célú adatkezelésekhez.

REGISZTRÁCIÓ:

 1. A felhasználók által magukról önkéntesen megadott adatok felhasználhatóak a felhasználók profiljaiban marketing,- és reklámcélokra is. A személyre szabott szolgáltatás keretében az üzemeltető a felhasználók egyéni profiljának felhasználásával a profiloknak megfelelő reklámokat juttathat el a felhasználók részére hirdetéseken keresztül, illetve egyéb módon. Az üzemeltető a reklámok eljuttatásakor betartja a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. tv. rendelkezéseit is.
 2. Az üzemeltető a felhasználók részére a szolgáltatókkal történő levelezésre, érdeklődési körük kiválasztására lehetőséget biztosít. Ezek segítségével az üzemeltető a felhasználók részére a már megadott preferenciáik, illetve az általuk már megadott adatok alapján marketing és reklámcélú üzeneteket is eljuttathat a felhasználókhoz.
 3. A szolgáltatás használata korlátozott körben regisztráció nélkül („személyes azonosításra alkalmas adatok megadása nélküli használat”) is lehetséges. Egy adott email címről történő első vásárlás után a Vásárló automatikusan generált bejelentkezési jelszót kap a rendszertől, mellyel regisztrált felhasználóvá válik.
 4. A regisztráció során kötelezően megadandó adatok, a célhoz kötöttség elvének megfelelően, kizárólag olyan adatok tartoznak, amelyek egy-egy szolgáltatás biztonságos és jogszerű hozzáféréséhez, illetve használatához elengedhetetlenül szükségesek.
 5. A kötelezően megadandó adatok különösen a felhasználó azonosításához szükséges
  • vezetéknév,
  • keresztnév,
  • e-mail cím
 6. A felhasználót bármikor megilleti az a jog, hogy bizonyos adatokat nem ad meg. Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. Az adatkezelés alapja a felhasználó határozott és előzetes hozzájárulása. Ez a fenti körülmény azonban természetesen azzal járhat, hogy a felhasználó bizonyos szolgáltatásokat nem vehet igénybe.
 7. Az üzemeltető a szolgáltatást a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ban foglalt adatelkerülés és adattakarékosság elvét betartva üzemelteti. A szolgáltatás használata során egyes felhasználói adatok automatikusan az üzemeltető kezelésébe kerülnek.
 8. A szolgáltatás felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap­ látogatottsági adatok generálása, az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából naplózásra kerülnek. Ezen adatok némelyike személyes adatoknak minősül, kezelése a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően történik.
 9. A napló-fájlokról statisztika készül. A havi napló-állományokat az üzemeltető szerverén egy éven keresztül tárolja, például annak megállapítása céljából, hogy a webhely mely részét milyen gyakran látogatják a felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott, majd törli. A felhasználók IP címeit az üzemeltető semmilyen más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lehetne.

EGYÉB SZABÁLYOZÁS

 1. Az üzemeltető kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a felhasználó személyes azonosítására alkalmas adatokat. A felhasználói személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetekben is sor kerülhet: Amennyiben a szolgáltatás bizonyos részeit (co-branded oldalakat) független szolgáltatók biztosítják, illetve üzemeltetik és ezeket a felhasználó igénybe veszi és ennek során személyes adatokat ad meg, az ilyen adatkezelésre a független szolgáltató adatvédelmi nyilatkozatában foglaltak vonatkoznak. Bankkártyás fizetés esetén a felhasználó elfogadja, hogy az üzemeltető által a diamanthotel.hu weboldal felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek a SIX Payment Services (Europe) S.A. Magyarországi Fióktelepe (IP West Irodaház,Budafoki út 91-93. C épület 1117 Budapest), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring. Az üzemeltető együttműködik a nyomozati szervekkel és a bíróságokkal a szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése, stb..) felderítése érdekében. Az üzemeltető a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket teljesíti és ennek keretében a felhasználókról kezelt adatokat kiadhatja az erre jogosult szervnek vagy személynek.
 2. A szolgáltatás keretén belül észlelt kétséges vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban az üzemeltető jogosult felhívásokat, vagy közleményeket küldeni, vagy elérhetővé tenni a felhasználó adatainak felhasználásával is. Jogosult a jogsértő, vagy valószínűsíthetően jogsértő hozzászólást, értékelést, bejegyzést vagy tartalmat előzetes értesítés nélkül eltávolítani. Az üzemeltető, mint közvetítő szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
 3. Az üzemeltető mindenkor az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít, de a technika gyors mértékű változása és fejlődése miatt nem tudja garantálni, hogy a felhasználóknak a szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos, vagy a szolgáltatáson belül megjelenített személyes adatai kizárólag az Adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le, vagy fürkésszenek ki. A felhasználó is megadhatja az Adatvédelmi Nyilatkozatban lehetővé tett módon a felhasználó személyes adatait harmadik személynek, aki azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatja. Mindezen esetekben az üzemeltető felelőssége kizárt.
 4. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a alapján az üzemeltető a felhasználó kifejezett hozzájárulása hiányában is jogosult bizonyos személyesnek minősülő adatok, többek között számlázási és forgalmi adatok kezelésére. Az üzemeltető az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő, a felhasználó azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatokat, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos olyan személyes adatokat, amelyek a díj meghatározása és a számlázás céljából elengedhetetlenek, így különösen a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat, a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek
 5. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény alapján az Internet-hozzáférést biztosító és más hírközlési szolgáltatók is jogosultak bizonyos körben a felhasználó személyes és egyéb adatainak kezelésére.
 6. A felhasználót kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítójuk és jelszavuk használatáért, az azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységért. A fokozott biztonság érdekében javasolt a felhasználóhoz való kapcsolódásának tényét és a felhasználóhoz kapcsolódó jelszót titkosan kezelni. Amennyiben a felhasználó ezeket az adatokat mégis felfedi egy harmadik személynek, ennek az lehet a következménye, hogy elveszítheti a szolgáltatás keretében az üzemeltető és más adatkezelők által kezelt adatai feletti rendelkezés lehetőségét és jogilag kötelező érvényű ügyletek személyes kötelezettjévé is válhat. Ilyen esetben javasolt az azonosító vagy jelszó haladéktalan megváltoztatása.
 7. A szolgáltatás használatával a felhasználó és az üzemeltető hírközlés útján létesít egymással kapcsolatot. Az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik. Ez az üzemeltető részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. Az üzemeltető az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint maximálisan törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön és ennek érdekében az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít (például tűzfalak és bizonyos esetekben az SSL vagy más titkosítási protokollok használatával).Az üzemeltető végrehajtja a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket a személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülése, véletlen elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan nyilvánosságra hozatala vagy hozzáférése elleni védelme érdekében, továbbá a feldolgozás minden más jogellenes formája ellen.
 8. Az üzemeltető, mint adatkezelő, kérésre köteles tájékoztatást adni a felhasználónak
  • az üzemeltető által kezelt adatairól,
  • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
  • időtartamáról,
  • kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat.
 9. A felhasználóknak korlátlanul joga van kérni adatai törlését az info@diamanthotel.hu e-mail címen. A törlés az e-mail kézbesítését és elolvasását követő 8 napon belül történik meg.
 10. Az a felhasználó, aki úgy ítéli meg, hogy az üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, e körben kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.
 11. Az üzemeltető a felhasználó által a szolgáltatás keretén belül közzétett információkért mindennemű felelősségét kizár.
 12. Amennyiben az üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a felhasználó az Adatkezelési Szabályzatban írtakat megsértette, a szolgáltatás használata során más személy személyes adatait jogosulatlanul, vagy jogsértő módon adta meg, akkor az üzemeltető megtesz minden szükséges jogi intézkedést az okozott kár megtérítésének érvényesítése, valamint a jogsértő személy jogi úton történő felelősségre vonásának kezdeményezése érdekében.
 13. Amennyiben valaki a szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető, vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon (direkt marketing célokra, stb..) használja, vagy egyébként az Adatkezelési Szabályzatban foglalt rendelkezéseket megszegi, illetve a szolgáltatás használata során ilyen kárt okoz, úgy az Üzemeltető megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítésének érvényesítése iránt, a jogsértő jogi felelősségre vonásának kezdeményezése iránt.
 14. Amennyiben az üzemeltető az Adatvédelmi Nyilatkozatot módosítja, az üzemeltető a módosított Adatvédelmi Nyilatkozatot köteles közzétenni a szolgáltatás nyitóoldalán. Az Adatvédelmi Nyilatkozat módosítása a közzététel napján lép hatályba.

SZERZŐI ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGOK:

 1. Az a jogosult, akinek a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, továbbá a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló törvényben meghatározott, a védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogát az üzemeltető által hozzáférhetővé tett információ - ide nem értve a hozzáférhetővé tett információ szabványosított címét - sérti (a továbbiakban: jogosult), teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt értesítésével felhívhatja az üzemeltetőt a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására. Az értesítésnek tartalmaznia kell:
  • 1.a sérelem tárgyát és a jogsértést valószínűsítő tények megjelölését;
  • 2.a jogsértő tartalmú információ azonosításához szükséges adatokat;
  • 3.a jogosult nevét, lakcímét, illetve székhelyét, telefonszámát, valamint elektronikus levelezési címét.

Az üzemeltető köteles az értesítés alapján a 2001. évi CVIII. Törvény 13. §-ában meghatározott eljárás lefolytatására, az abban foglalt feltételek és szabályok betartásával.

This website uses cookies
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.
diamant map
card-1 card-2 card-3 card-4 card-5 card-6 card-7 card-8 card-9 card-10 card-11 card-12 card-13 card-14 card-15 card-16 card-17 card-18 card-19 card-20 card-21 card-22 card-23 card-24 card-25 card-26 card-27 card-28 card-29 card-30 card-31 card-32 card-33 card-34 card-35
Recepció - Hall

./files/other/2015.10.22.11.39.42_1_m.jpg

Poloha Hotela Diamant, Szigetköz**** a ponúkané služby ho robia vhodným pre uskutočnenie viacdňových tréningov a konferencií. Na tieto účely je v hoteli k dispozícii konferenčná sála s kapacitou okolo 300 osôb a tri menšie konferenčné miestnosti, každá s kapacitou 15-30 osôb.

Viac ›
Duna-Korzó Étterem terasza

./files/other/2015.10.22.11.40.36_2_m.jpg

Prvotriedna reštaurácia nášho hotela Duna-Korzó víta svojich návštevníkov  prekrásnym prostredím, príjemnou rodinnou atmosférou a nestarnúcou eleganciou.

Príjemná letná terasa s výhľadom na Dunaj obdarí hostí nezabudnuteľným zážitkom. Večer zahalí reštauráciu príjemné svetlo sviečok, vďaka čomu je vynikajúcim miestom aj pre romantickú večeru.

Viac ›
Külső élménymedence, csúszdával

./files/other/2015.10.22.11.42.06_3_m.jpg

     

Viac ›
Duna-Korzó Étterem

./files/other/2015.10.22.11.44.45_4_m.jpg

Náš tím má vždy na zreteli kvalitu a spokojnosť hostí. Neúnavne pracujeme na tom, aby sme vynikajúcimi jedlami a rodinným prostredím poskytli našim hosťom skutočný gastronomický zážitok.

Veľký dôraz kladieme na to, aby jedálny lístok obsahoval pestrú ponuku jedál zodpovedajúcich súčasnému trendu wellness.

Viac ›
Greenfield Pub - angol stílusú pub

./files/other/2015.10.22.11.45.48_5_m.jpg

V anglickom štýle zariadené a neopakovatelné miesto, srdečne očakáva svojich hostí, ktorí sa chcú naozaj zabaviť. Zvlášťnosťou je štvordráhový bowling, biliardový stôl, darts a stolný futbal a toto pravé miesto zaručí kolegom možnosť spoločnej zábavy.

Viac ›
4 sávos bowling pálya

./files/other/2015.10.22.11.47.00_6_m.jpg

Zvláštnosťou nášho hotela je piváreň zariadená v anglickom štýle s americkým štvordráhovým bowlingom, biliardovým stolom, dartsom a stolným futbalom.

Viac ›
Club helyiség, és terasz

./files/other/2015.10.22.11.51.40_7_m.jpg

   

Viac ›
Wellness komplexum, belső medencékkel

./files/other/2015.10.22.11.59.51_8_m.jpg

Wellness je program zameraný na zlepšenie celkovej nálady a získanie duševnej a telesnej rovnováhy. Je to reformný spôsob života vytvorený pre ľudí dnešnej doby, ktorý zahŕňa v sebe snahu byť fit, telesné, duševné a duchovné zdravie, pričom však značí oveľa viac.

Viac ›
Wellness drink bár

./files/other/2015.10.22.12.05.41_9_m.jpg

   

Viac ›
Gyerekmedence, és bébi pancsoló

./files/other/2015.10.22.14.07.04_10_m.jpg

Pre náš hotel je veľmi dôležité, aby sme boli ubytovacím zariadením priateľským k rodinám, bábätkám a deťom. Veríme, že nami poskytované služby prispejú k tomu, aby Vaše deti strávili u nás šťastné a veselé chvíle a tým sa spoločne prežité dni stali príjemnou spomienkou pre všetkých členov rodiny.

Viac ›
Thai masszázs szoba

./files/other/2015.10.22.12.19.15_11_m.jpg

Jej svojráznosťou je, že pri masírovaní fyziologických bodov, maséry okrem prstov používajú aj chrbát rúk, lakte, kolená a nohy. Mimoriadnou účinnosť masáže stupňujú svojráznym vykyvovaním rôznych častí tela.

Viac ›
Zárt, őrzött parkoló

./files/other/2015.10.22.12.34.25_12_m.jpg

   

Viac ›
Füli ugriparkja, kétszintes játszóház

./files/other/2015.10.22.12.42.48_13_m.jpg

Dvojpodlažný detský kútik slubuje dobrodružnú zábavu pre všetky vekové kategorie. Bezpočetné zážitky na visunutom mostíku, boxerskom vreci, bójach, figurinach, na otočnom valci a v naplnenom bazéne s plastovými gulôčkami až po lezeckú stenu.

Viac ›
Homokos Duna-parti strand, vízi biciklikkel, kajakokkal

./files/other/2015.10.22.12.47.45_14_m.jpg

  

Viac ›
Duna-parti csúszda

./files/other/2015.10.22.12.54.54_15_m.jpg

Snažíme sa o komplexnosť, preto sa usilujeme postarať o pohodlie, ochranu a radosť bábätiek a detí a tým zabezpečiť mamičkám a oteckom kľud potrebný na oddych, zábavu a relaxovanie.

Viac ›
Hatalmas játszótér, fa játékokkal, trambulinnal

./files/other/2015.10.22.12.59.18_16_m.jpg

Budova uzatvára 5 hektárový park hotela pred premávkou, záhrada je preto vynikajúcim miestom pre hry a deti môžu do vôle pobehovať po obrovskom ihrisku. Vonku čakajú na deti moderné pieskoviská, drevená pevnosť so šmýkačkou, preliezačky, domčeky, hojdačky, trampolína a obrovská kĺzačka.

Viac ›
Röplabdapálya

    

Viac ›
Teniszpálya

  

Viac ›
Tűzrakó, bográcsozó hely

    

Viac ›
Noel bárkája, kisállat simogató

./files/other/2015.10.22.13.13.47_20_m.jpg

Nie je dieťa, ktoré by nemalo rado zvieratá. Mnohé z nich však nemôžu držať vlastných domácich miláčikov v byte alebo v dome, aj keby to veľmi chceli. V našej hladkárni zvieratiek môžu stretnúť rôzne zriedkavo sa vyskytujúce zvieratá ako mini kôň, kamerunská trpasličia koza či ovca a nemôžu chýbať ani obyvatelia hydinového dvora s názvom Noemova archa.

Viac ›
Diamant Rendezvénysátor

./files/other/2015.10.22.15.24.45_21_m.jpg

V krásnom nepárnom parku Hotela sa náchadza fixne inštalovaný vyhrievaný-klimatizovaný, elegantne vybavení eventový stan, ktorý je dokonalým miestom v rozlohe 300 m2. Dekoráciu vieme zabezpečiť podla požiadaviek a je to ideálne miesto na velkú oslavu. Eventový stan má kapacitu do 300 osôb.

Viac ›
Sári Csárda parkoló

./files/other/2015.10.22.15.42.17_22_m.jpg

  

Viac ›
Sári Csárda magyaros étterem

./files/other/2015.10.22.15.50.07_23_m.jpg

Pozývame vás teraz na špeciálne cestovanie a prejdite s nami späť do minulého storočia. Dovolte nám a príďte si pochutnať naše špeciality a užite si čas a krásu pripomínajúcich starých čias. Domáce chute v peci pečené dobroty a maďarské pohostenie čaká na našich milých hostí. Od pondelka do soboty vás očakávame so živou hudbou.

Viac ›
Sári Csárda tradicionális borospincéje

./files/other/2015.10.22.15.54.15_24_m.jpg

Naša tradičná vínna pivnica s historickou atmosférou rozochveje srdce každého návštevníka. Vínna pivnica s náladou zašlých čias je určená pre 20-80 osôb. Je to ideálne miesto na posedenie pri večeri, ochutnávku vín a rôznych oslav . Pivnicu Csárdy na želanie vieme aj uzatvoriť.

Viac ›
Sári Csárda Duna-parti terasza

./files/other/2015.10.22.16.00.24_25_m.jpg

Jedno z najoblúbenejších miest, kvôli blízkosti brehu Dunaja. Cez leto vás očakávame na našej terase so špecialitami pečenými v peci, kotlíkovými jedlami varenými na volnom ohni s kapacitou do 130 osôb, ktoré je zaručené a pôsobivé pre každého hosťa.

Viac ›
Kemencék

./files/other/2015.10.22.16.11.17_26_m.jpg

   

Viac ›
Duna-parti stég terasz

./files/other/2015.10.23.08.34.36_27_m.jpg

   

Viac ›
Zátonyi Duna-ág, vízi trambulinnal

./files/other/2015.10.23.09.14.57_28_m.jpg

    

Viac ›
Szigetköz

Ten, kto dnes zavíta na prekrásny Malý Žitný ostrov ? Szigetköz, obohatí sa o zážitky, ktoré lahodia oku, upokojujú dušu a poskytnú telu oddych. V srdci tohto nádherného kraja, na brehu Dunaja sa nachádza Diamant Hotel, Szigetköz****, skutočný klenot pre tých, ktorí majú radi prekrásne prostredie.

Viac ›
Külső vízparti esketések helyszíne

./files/other/2015.10.23.09.27.49_30_m.jpg

Aj vo Vašom živote nadíde Veľký deň, keď si navzájom sľúbite vernosť. Táto prekrásna slávnosť si vyžaduje dokonalé prostredie a my Vám v tomto radi poskytneme pomoc. Náš 5 hektárový park na brehu Dunaja je mimoriadne vhodný na uskutočnenie civilného sobáša a náš odborne kvalifikovaný a oduševnený personál urobí všetko preto,  aby sa táto úžasná slávnosť stala pre Vás nezabudnuteľnou.

Viac ›
Dunára néző panoráma finn szauna

./files/other/2015.10.23.09.49.07_31_m.jpg

   

Viac ›
Konferenciatermek

./files/other/2015.10.23.09.55.18_32_m.jpg

Je dokázané, že firemné podujatia zbližujú pracovníkov a obchodných partnerov. Náš hotel ponúka svojim milým hosťom nielen organizovanie konferencií, ale aj rôzne indoor a outdoor programy.
Poloha Hotela Diamant, Szigetköz**** a ponúkané služby ho robia vhodným pre uskutočnenie viacdňových tréningov a konferencií. Na tieto účely je v hoteli k dispozícii konferenčná sála s kapacitou okolo 300 osôb a tri menšie konferenčné miestnosti, každá s kapacitou 15 ? 30 osôb.

Viac ›
Óriás légvár

Organizácia jednej narodeninovej alebo meninovej oslavy  nie je lahká úloha. Ak chcete, aby sme bremeno z vašich ramien zobrali na starosť mi, aby váš byt zostal v celku a vaše dieťa malo nezabudnutelné zážitky, tak Diamant Hotel **** superior Conference, Spa & Family
Sú variabilné a zahŕňajú nasledovné programy na vyžiadanie: malovanie na tvár, tvarovanie balonov, kúzelník, skákanie a šmykanie na obrovskej šmykalke, vodná trampolína, DJ karaoke party s detskymi pesničkami, podla želaní, detský koncert na želanie, jedinečná dekorácia.

 

Viac ›
Donau Luxury Suite

./files/other/2015.10.23.10.28.22_34_m.jpg

Izba apartmánového typu je dokonalá pre tých, ktorí túžia po rozmaznávaní,
pohodlí, elegancii, príjemnom oddychu a romantike. Izba láka hostí príjemnými farbami, extrovnou okrúhlou posteľou a modernou kúpeľňou.

Viac ›
Prémium kategóriás szobák

./files/other/2015.10.23.10.39.10_35_m.jpg

Štandardná prémiová izba
Každá z exkluzívnych dvojposteľových izieb zariadených  v modernom štýle je vhodná aj na umiestnenie prístelky. Moderné izby, obnovené v roku 2010, sú vybavené francúzskymi alebo rozkladacími posteľami, disponujú balkónom a hostia si môžu vybrať aj izbu s výhľadom na Dunaj.

Premium Classic izba
Klasicky zariadená izba každého očarí pokojnou atmosférou a uchváti svojím elegantným, avšak dynamickým štýlom. Zaručuje pohodlné ubytovanie pre dve osoby, v prípade potreby je vhodná aj pre ubytovanie dieťaťa.

Viac ›