Rezervácia Izieb

Vypočítajte a rezervujte si svoju dovolenku online, s okamžitým potvrdením, jednoducho v niekoľkých krokoch, len za dve minúty!

Rezervácia / Cenová kalkulácia

Právne prehlásenie

Upozorňujeme návštevníkov stránky, že prístupom na stránku a jej prehliadaním bez výhrad súhlasíte s nižšie uvedenými Všeobecnými podmienkami. Pre prípad prístupu na stránku, jej použitia a  využitia nad rámec Všeobecných podmienok sú smerodajné ustanovenia platných maďarských právnych predpisov. Návštevník stránky sa v prípade konania na uplatnenie nárokov, zahájeného voči nemu, nemôže úspešne odvolávať na neznalosť Všeobecných podmienok, ako ani na to, že nemal možnosť prístupu kvôli technickým činiteľom, ktoré mu v tom bránili.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

Návštevník stránky má právo na to, aby bez písomného súhlasu spoločnosti Euro-Óvár Sped. Kft. výhradne pre vlastné účely stiahol, zobrazil alebo vytlačil zo stránky textový, obrazový, zvukový alebo videomateriál (ďalej len: informácia). Poskytnutie, použitie a využitie informácie v tom prípade nemožno považovať za použitie na vlastné účely, ak ju prvý vlastník informácie (návštevník stránky) dá okrem svojich blízkych príbuzných, ktorí žijú s ním v jednej domácnosti, na vedomie aj 3. osobám.

2.) Návštevník stránky je povinný zachovať informácie, v prípade ktorých sa na stránke uvádza odkaz upozorňujúci na autorské práva alebo iné práva duševného vlastníctva. Okrem použitia pre vlastné účely podľa bodu 1. má návštevník stránky právo použiť alebo využiť informácie takéhoto charakteru len s predchádzajúcim výslovným písomným povolením vlastníka autorských práv alebo iného práva duševného vlastníctva.

3.) Okrem použitia na vlastné účely podľa bodu 1. má návštevník stránky právo poskytnúť informácie ďalej, šíriť ich, opätovne použiť, zverejniť či vyžiť (ďalej len: využitie) len na základe predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti Euro-Óvár-Sped. Kft., a to nezávisle od toho, či sa táto činnosť pokladá za aktivitu obchodného charakteru, resp. či dostane návštevník stránky za túto činnosť protihodnotu.

4.) V prípade využitia informácií na základe predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Euro-Óvár-Sped. Kft. je návštevník stránky povinný zakaždým uviesť, že zdrojom použitých informácií je stránka. Návštevník stránky nemá právo na to, aby v prípade využitia založeného na predchádzajúcom písomnom súhlase vykonal v použitých informáciách akékoľvek zmeny. Zmeny sa môžu vykonať len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Euro-Óvár-Sped. Kft., ak využívateľ zároveň vopred odovzdal Spoločnosti verziu so zmeneným obsahom.

5.) Návštevník stránky berie na vedomie a zároveň súhlasí s tým, že všetky informácie, ktoré nájde na tejto stránke sa považujú za produkty chránené autorskými právami alebo inými právami duševného vlastníctva, ak sa pri nich neuvádza výhrada potvrdzujúca opak, a bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Euro-Óvár-Sped. Kft. sa nemôžu iným spôsobom využiť, resp. ich využitie nemôže mať iný charakter, ako je to stanovené v pokynoch a usmerneniach uvedených vo Všeobecných podmienkach.

6.) Pre prípad protiprávneho využitia informácií nachádzajúcich sa na stránkach spoločnosť Euro-Óvár-Sped. Kft. výslovne vylučuje svoju zodpovednosť za prípadné porušenia osobných práv 3. osôb, ak protiprávne využitie informácie má za následok ujmu takéhoto charakteru.

7.) Stránka môže obsahovať odkazy a odvolania na ochranné známky, patenty, hmotné právo, obchodné tajomstvo týkajúce sa takéhoto práva, na produkty, know-how či postupy (ďalej len oprávnenia), ktoré tvoria vlastníctvo a oprávnenie spoločnosti Euro-Óvár-Sped. Kft. alebo nezávislých spoločností, ktoré sú so Spoločnosťou v obchodnom styku alebo spadajú do okruhu jej záujmov. Návšteva stránky, oboznámenie sa so zverejnenými informáciami, ich osobné použitie alebo ich využitie na základe predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti Euro-Óvár-Sped. Kft. neznamená možnosť prevodu oprávnení uvedených v predchádzajúcich častiach, ani povolenie na použitie a využitie týchto oprávnení.

8.) Spoločnosť Euro-Óvár -Sped. Kft. sa snaží o to, aby informácie uverejnené na stránke boli presné, aktuálne, odborné a korektné, ale stránka nedokáže v plnej miere zodpovedať za absolútnu presnosť zobrazených informácií, resp. za ich aktuálnosť v čase návštevy stránky. Spoločnosť Euro-Óvár-Sped. Kft. preto vylučuje svoju zodpovednosť za presnosť, úplnosť, aktuálnosť, správnosť a platnosť zobrazených informácií a nedá so proti nej zahájiť úspešné konanie vo veci náhrady škody, záruky za kvalitu výrobku či reťazec autorstva založené na tom, že informácia uverejnená na stránke nespĺňala v každom smere obsahové prvky služby poskytovanej spoločnosťou Euro-Óvár-Sped. Kft.


Spoločnosť Euro-Óvár-Sped. Kft. nemožno brať na zodpovednosť ani za škody vzniknuté v dôsledku toho, že počítač alebo iné technické zariadenie či vlastníctvo návštevníka stránky bolo počas prístupu a používania nainfikované identifikovaným alebo neidentifikovateľným vírusom, ako ani za škody, ktoré vznikli počas prístupu, použitia a prehliadania v dôsledku stiahnutia, zobrazenia alebo vytlačenia.

9.) Spoločnosť Euro-Óvár-Sped. Kft. si vyhradzuje právo na pozastavenie, prerušenie alebo definitívne ukončenie ktorejkoľvek zo služieb uvedených na stránke. Spoločnosť týmto vylučuje svoju, z toho plynúcu zodpovednosť.

10.) S materiálmi, správami, údajmi, otázkami, pripomienkami a návrhmi zachádzame ako s dôverným materiálom bez majetkovej hodnoty (ďalej len: oznámenie), preto nenesieme zodpovednosť za ich ďalšie uschovávanie, použitie, využitie, zverejnenie a šírenie. Spoločnosť Euro-Óvár-Sped. Kft. má preto právo voľne použiť, využiť akékoľvek oznámenie, ktoré na stránku príde a v súvislosti s tým vykonať akékoľvek opatrenie.

11.) So zreteľom na to, že spoločnosť Euro-Óvár-Sped. Kft. nemá možnosť a oprávnenie kontrolovať linky súvisiace so stránkou a z tohto dôvodu ich ani nekontrolovala, návštevník stránky berie na vedomie, že spoločnosť Euro-Óvár-Sped. Kft. nenesie za linky (za webové stránky alebo akékoľvek iné miesta) zodpovednosť, preto akúkoľvek činnosť na súvisiacich linkoch vykonáva návštevník stránky na vlastnú zodpovednosť.

This website uses cookies
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.
diamant map
card-1 card-2 card-3 card-4 card-5 card-6 card-7 card-8 card-9 card-10 card-11 card-12 card-13 card-14 card-15 card-16 card-17 card-18 card-19 card-20 card-21 card-22 card-23 card-24 card-25 card-26 card-27 card-28 card-29 card-30 card-31 card-32 card-33 card-34 card-35
Recepció - Hall

./files/other/2015.10.22.11.39.42_1_m.jpg

Poloha Hotela Diamant, Szigetköz**** a ponúkané služby ho robia vhodným pre uskutočnenie viacdňových tréningov a konferencií. Na tieto účely je v hoteli k dispozícii konferenčná sála s kapacitou okolo 300 osôb a tri menšie konferenčné miestnosti, každá s kapacitou 15-30 osôb.

Viac ›
Duna-Korzó Étterem terasza

./files/other/2015.10.22.11.40.36_2_m.jpg

Prvotriedna reštaurácia nášho hotela Duna-Korzó víta svojich návštevníkov  prekrásnym prostredím, príjemnou rodinnou atmosférou a nestarnúcou eleganciou.

Príjemná letná terasa s výhľadom na Dunaj obdarí hostí nezabudnuteľným zážitkom. Večer zahalí reštauráciu príjemné svetlo sviečok, vďaka čomu je vynikajúcim miestom aj pre romantickú večeru.

Viac ›
Külső élménymedence, csúszdával

./files/other/2015.10.22.11.42.06_3_m.jpg

     

Viac ›
Duna-Korzó Étterem

./files/other/2015.10.22.11.44.45_4_m.jpg

Náš tím má vždy na zreteli kvalitu a spokojnosť hostí. Neúnavne pracujeme na tom, aby sme vynikajúcimi jedlami a rodinným prostredím poskytli našim hosťom skutočný gastronomický zážitok.

Veľký dôraz kladieme na to, aby jedálny lístok obsahoval pestrú ponuku jedál zodpovedajúcich súčasnému trendu wellness.

Viac ›
Greenfield Pub - angol stílusú pub

./files/other/2015.10.22.11.45.48_5_m.jpg

V anglickom štýle zariadené a neopakovatelné miesto, srdečne očakáva svojich hostí, ktorí sa chcú naozaj zabaviť. Zvlášťnosťou je štvordráhový bowling, biliardový stôl, darts a stolný futbal a toto pravé miesto zaručí kolegom možnosť spoločnej zábavy.

Viac ›
4 sávos bowling pálya

./files/other/2015.10.22.11.47.00_6_m.jpg

Zvláštnosťou nášho hotela je piváreň zariadená v anglickom štýle s americkým štvordráhovým bowlingom, biliardovým stolom, dartsom a stolným futbalom.

Viac ›
Club helyiség, és terasz

./files/other/2015.10.22.11.51.40_7_m.jpg

   

Viac ›
Wellness komplexum, belső medencékkel

./files/other/2015.10.22.11.59.51_8_m.jpg

Wellness je program zameraný na zlepšenie celkovej nálady a získanie duševnej a telesnej rovnováhy. Je to reformný spôsob života vytvorený pre ľudí dnešnej doby, ktorý zahŕňa v sebe snahu byť fit, telesné, duševné a duchovné zdravie, pričom však značí oveľa viac.

Viac ›
Wellness drink bár

./files/other/2015.10.22.12.05.41_9_m.jpg

   

Viac ›
Gyerekmedence, és bébi pancsoló

./files/other/2015.10.22.14.07.04_10_m.jpg

Pre náš hotel je veľmi dôležité, aby sme boli ubytovacím zariadením priateľským k rodinám, bábätkám a deťom. Veríme, že nami poskytované služby prispejú k tomu, aby Vaše deti strávili u nás šťastné a veselé chvíle a tým sa spoločne prežité dni stali príjemnou spomienkou pre všetkých členov rodiny.

Viac ›
Thai masszázs szoba

./files/other/2015.10.22.12.19.15_11_m.jpg

Jej svojráznosťou je, že pri masírovaní fyziologických bodov, maséry okrem prstov používajú aj chrbát rúk, lakte, kolená a nohy. Mimoriadnou účinnosť masáže stupňujú svojráznym vykyvovaním rôznych častí tela.

Viac ›
Zárt, őrzött parkoló

./files/other/2015.10.22.12.34.25_12_m.jpg

   

Viac ›
Füli ugriparkja, kétszintes játszóház

./files/other/2015.10.22.12.42.48_13_m.jpg

Dvojpodlažný detský kútik slubuje dobrodružnú zábavu pre všetky vekové kategorie. Bezpočetné zážitky na visunutom mostíku, boxerskom vreci, bójach, figurinach, na otočnom valci a v naplnenom bazéne s plastovými gulôčkami až po lezeckú stenu.

Viac ›
Homokos Duna-parti strand, vízi biciklikkel, kajakokkal

./files/other/2015.10.22.12.47.45_14_m.jpg

  

Viac ›
Duna-parti csúszda

./files/other/2015.10.22.12.54.54_15_m.jpg

Snažíme sa o komplexnosť, preto sa usilujeme postarať o pohodlie, ochranu a radosť bábätiek a detí a tým zabezpečiť mamičkám a oteckom kľud potrebný na oddych, zábavu a relaxovanie.

Viac ›
Hatalmas játszótér, fa játékokkal, trambulinnal

./files/other/2015.10.22.12.59.18_16_m.jpg

Budova uzatvára 5 hektárový park hotela pred premávkou, záhrada je preto vynikajúcim miestom pre hry a deti môžu do vôle pobehovať po obrovskom ihrisku. Vonku čakajú na deti moderné pieskoviská, drevená pevnosť so šmýkačkou, preliezačky, domčeky, hojdačky, trampolína a obrovská kĺzačka.

Viac ›
Röplabdapálya

    

Viac ›
Teniszpálya

  

Viac ›
Tűzrakó, bográcsozó hely

    

Viac ›
Noel bárkája, kisállat simogató

./files/other/2015.10.22.13.13.47_20_m.jpg

Nie je dieťa, ktoré by nemalo rado zvieratá. Mnohé z nich však nemôžu držať vlastných domácich miláčikov v byte alebo v dome, aj keby to veľmi chceli. V našej hladkárni zvieratiek môžu stretnúť rôzne zriedkavo sa vyskytujúce zvieratá ako mini kôň, kamerunská trpasličia koza či ovca a nemôžu chýbať ani obyvatelia hydinového dvora s názvom Noemova archa.

Viac ›
Diamant Rendezvénysátor

./files/other/2015.10.22.15.24.45_21_m.jpg

V krásnom nepárnom parku Hotela sa náchadza fixne inštalovaný vyhrievaný-klimatizovaný, elegantne vybavení eventový stan, ktorý je dokonalým miestom v rozlohe 300 m2. Dekoráciu vieme zabezpečiť podla požiadaviek a je to ideálne miesto na velkú oslavu. Eventový stan má kapacitu do 300 osôb.

Viac ›
Sári Csárda parkoló

./files/other/2015.10.22.15.42.17_22_m.jpg

  

Viac ›
Sári Csárda magyaros étterem

./files/other/2015.10.22.15.50.07_23_m.jpg

Pozývame vás teraz na špeciálne cestovanie a prejdite s nami späť do minulého storočia. Dovolte nám a príďte si pochutnať naše špeciality a užite si čas a krásu pripomínajúcich starých čias. Domáce chute v peci pečené dobroty a maďarské pohostenie čaká na našich milých hostí. Od pondelka do soboty vás očakávame so živou hudbou.

Viac ›
Sári Csárda tradicionális borospincéje

./files/other/2015.10.22.15.54.15_24_m.jpg

Naša tradičná vínna pivnica s historickou atmosférou rozochveje srdce každého návštevníka. Vínna pivnica s náladou zašlých čias je určená pre 20-80 osôb. Je to ideálne miesto na posedenie pri večeri, ochutnávku vín a rôznych oslav . Pivnicu Csárdy na želanie vieme aj uzatvoriť.

Viac ›
Sári Csárda Duna-parti terasza

./files/other/2015.10.22.16.00.24_25_m.jpg

Jedno z najoblúbenejších miest, kvôli blízkosti brehu Dunaja. Cez leto vás očakávame na našej terase so špecialitami pečenými v peci, kotlíkovými jedlami varenými na volnom ohni s kapacitou do 130 osôb, ktoré je zaručené a pôsobivé pre každého hosťa.

Viac ›
Kemencék

./files/other/2015.10.22.16.11.17_26_m.jpg

   

Viac ›
Duna-parti stég terasz

./files/other/2015.10.23.08.34.36_27_m.jpg

   

Viac ›
Zátonyi Duna-ág, vízi trambulinnal

./files/other/2015.10.23.09.14.57_28_m.jpg

    

Viac ›
Szigetköz

Ten, kto dnes zavíta na prekrásny Malý Žitný ostrov ? Szigetköz, obohatí sa o zážitky, ktoré lahodia oku, upokojujú dušu a poskytnú telu oddych. V srdci tohto nádherného kraja, na brehu Dunaja sa nachádza Diamant Hotel, Szigetköz****, skutočný klenot pre tých, ktorí majú radi prekrásne prostredie.

Viac ›
Külső vízparti esketések helyszíne

./files/other/2015.10.23.09.27.49_30_m.jpg

Aj vo Vašom živote nadíde Veľký deň, keď si navzájom sľúbite vernosť. Táto prekrásna slávnosť si vyžaduje dokonalé prostredie a my Vám v tomto radi poskytneme pomoc. Náš 5 hektárový park na brehu Dunaja je mimoriadne vhodný na uskutočnenie civilného sobáša a náš odborne kvalifikovaný a oduševnený personál urobí všetko preto,  aby sa táto úžasná slávnosť stala pre Vás nezabudnuteľnou.

Viac ›
Dunára néző panoráma finn szauna

./files/other/2015.10.23.09.49.07_31_m.jpg

   

Viac ›
Konferenciatermek

./files/other/2015.10.23.09.55.18_32_m.jpg

Je dokázané, že firemné podujatia zbližujú pracovníkov a obchodných partnerov. Náš hotel ponúka svojim milým hosťom nielen organizovanie konferencií, ale aj rôzne indoor a outdoor programy.
Poloha Hotela Diamant, Szigetköz**** a ponúkané služby ho robia vhodným pre uskutočnenie viacdňových tréningov a konferencií. Na tieto účely je v hoteli k dispozícii konferenčná sála s kapacitou okolo 300 osôb a tri menšie konferenčné miestnosti, každá s kapacitou 15 ? 30 osôb.

Viac ›
Óriás légvár

Organizácia jednej narodeninovej alebo meninovej oslavy  nie je lahká úloha. Ak chcete, aby sme bremeno z vašich ramien zobrali na starosť mi, aby váš byt zostal v celku a vaše dieťa malo nezabudnutelné zážitky, tak Diamant Hotel **** superior Conference, Spa & Family
Sú variabilné a zahŕňajú nasledovné programy na vyžiadanie: malovanie na tvár, tvarovanie balonov, kúzelník, skákanie a šmykanie na obrovskej šmykalke, vodná trampolína, DJ karaoke party s detskymi pesničkami, podla želaní, detský koncert na želanie, jedinečná dekorácia.

 

Viac ›
Donau Luxury Suite

./files/other/2015.10.23.10.28.22_34_m.jpg

Izba apartmánového typu je dokonalá pre tých, ktorí túžia po rozmaznávaní,
pohodlí, elegancii, príjemnom oddychu a romantike. Izba láka hostí príjemnými farbami, extrovnou okrúhlou posteľou a modernou kúpeľňou.

Viac ›
Prémium kategóriás szobák

./files/other/2015.10.23.10.39.10_35_m.jpg

Štandardná prémiová izba
Každá z exkluzívnych dvojposteľových izieb zariadených  v modernom štýle je vhodná aj na umiestnenie prístelky. Moderné izby, obnovené v roku 2010, sú vybavené francúzskymi alebo rozkladacími posteľami, disponujú balkónom a hostia si môžu vybrať aj izbu s výhľadom na Dunaj.

Premium Classic izba
Klasicky zariadená izba každého očarí pokojnou atmosférou a uchváti svojím elegantným, avšak dynamickým štýlom. Zaručuje pohodlné ubytovanie pre dve osoby, v prípade potreby je vhodná aj pre ubytovanie dieťaťa.

Viac ›