Reservation

Privacy policy

A diamanthotel.hu weboldal üzemeltetőjének Adatvédelmi Nyilatkozata

A jelen adatvédelmi nyilatkozat a közvetítő szolgáltató (a továbbiakban: üzemeltető) által üzemeltetett, www.diamanthotel.hu oldalon elérhető portál (ideértve a nyilvános fórumokat is) és az annak részét képező valamennyi interaktív és egyéb szolgáltatás (együttesen: szolgáltatás) keretében végzett - a felhasználók személyes adatainak - kezelésére vonatkozó adatvédelmi, adatkezelési és adatfeldolgozói szabályokat tartalmazza.

ADATKEZELŐ ADATAI:

 1. Az adatkezelő neve: EURO-ÓVÁR-SPED Kft.
 2. Képviselője: Szalay Ivett
 3. Az adatkezelő címe/székhelye: 9225 Dunakiliti, Csölösztői u. 1.
 4. Elérhetőség: info@diamanthotel.hu
 5. Az adatkezelés megnevezése: az adatkezelés a felhasználók önkéntes, határozott és kellő tájékoztatás utáni hozzájárulása alapján történik az internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében.
 6. Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.
 7. A Szolgáltatás technikai hátterének biztosítását, a szerverek üzemeltetését az üzemeltető végzi. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják az Adatvédelmi Nyilatkozat feltételeit. Az Adatvédelmi Nyilatkozat folyamatosan elérhető a szolgáltatás regisztrációs felületén. A szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelő maga az üzemeltető, aki adatfeldolgozót nem vesz igénybe. A Szolgáltatás felhasználóira vonatkozó adatok az üzemeltető szerverein kerülnek tárolásra. Az adatkezelés csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében történik, s kizárólag olyan adat kezelése, mely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
 8. A Szolgáltatással összefüggésben keletkezett személyes adatok kezelésének időtartama a felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának idejéig terjed. Ezt követően 8 napon belül a volt felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre, illetve a volt felhasználó személyes adatai statisztikai célú felhasználás céljából anonimizálásra kerülnek.
 9. Az üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az üzemeltető munkavállalói ismerhetik meg. A személyes adatok kezelése során az üzemeltető munkavállalói mindig a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően járnak el.

ADATKEZELÉS CÉLJA:

 1. Az üzemeltető által végzett adatkezelés elsődleges célja a szolgáltatás hatékony, biztonságos és személyre szabott formában történő biztosítása. Az üzemeltető által végzett adatkezelésnek az is a szolgálati célja, hogy a regisztrált felhasználókat azonosíthassa, a szolgáltatás használata során felmerült vitákat rendezze, a felhasználók számára felvilágosításokat adjon, közreműködjön a működési és szolgáltatásban előforduló problémák elhárításában, az üzemeltetőt megillető jogok biztosításában.
 2. Az üzemeltető a személyes adatok: feldolgozását tisztességesen és törvényesen végzi; gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és törvényes célból végzi, és további feldolgozásukat nem folytatja e célokkal összeférhetetlen módon. gyűjtése és/vagy további feldolgozása során figyelemmel van arra, hogy a személyes adatok a gyűjtésük és/vagy feldolgozásuk célja szempontjából megfelelőek, relevánsak és nem túlzott mértékűek legyenek; gyűjtése, kezelése során figyelemmel van arra, hogy az adatok pontosak, és ha szükséges, időszerűek legyenek; minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a hibás vagy hiányos adatok, tekintettel gyűjtésük vagy további feldolgozásuk céljaira, törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek; tárolását olyan formában végzi, amely az érintettek azonosítását csak az adatok gyűjtése vagy további feldolgozása céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Az Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadásával a regisztrált felhasználók hozzájárulnak az üzemeltető által végzett fenti célú adatkezelésekhez.

REGISZTRÁCIÓ:

 1. A felhasználók által magukról önkéntesen megadott adatok felhasználhatóak a felhasználók profiljaiban marketing,- és reklámcélokra is. A személyre szabott szolgáltatás keretében az üzemeltető a felhasználók egyéni profiljának felhasználásával a profiloknak megfelelő reklámokat juttathat el a felhasználók részére hirdetéseken keresztül, illetve egyéb módon. Az üzemeltető a reklámok eljuttatásakor betartja a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. tv. rendelkezéseit is.
 2. Az üzemeltető a felhasználók részére a szolgáltatókkal történő levelezésre, érdeklődési körük kiválasztására lehetőséget biztosít. Ezek segítségével az üzemeltető a felhasználók részére a már megadott preferenciáik, illetve az általuk már megadott adatok alapján marketing és reklámcélú üzeneteket is eljuttathat a felhasználókhoz.
 3. A szolgáltatás használata korlátozott körben regisztráció nélkül („személyes azonosításra alkalmas adatok megadása nélküli használat”) is lehetséges. Egy adott email címről történő első vásárlás után a Vásárló automatikusan generált bejelentkezési jelszót kap a rendszertől, mellyel regisztrált felhasználóvá válik.
 4. A regisztráció során kötelezően megadandó adatok, a célhoz kötöttség elvének megfelelően, kizárólag olyan adatok tartoznak, amelyek egy-egy szolgáltatás biztonságos és jogszerű hozzáféréséhez, illetve használatához elengedhetetlenül szükségesek.
 5. A kötelezően megadandó adatok különösen a felhasználó azonosításához szükséges
  • vezetéknév,
  • keresztnév,
  • e-mail cím
 6. A felhasználót bármikor megilleti az a jog, hogy bizonyos adatokat nem ad meg. Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. Az adatkezelés alapja a felhasználó határozott és előzetes hozzájárulása. Ez a fenti körülmény azonban természetesen azzal járhat, hogy a felhasználó bizonyos szolgáltatásokat nem vehet igénybe.
 7. Az üzemeltető a szolgáltatást a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ban foglalt adatelkerülés és adattakarékosság elvét betartva üzemelteti. A szolgáltatás használata során egyes felhasználói adatok automatikusan az üzemeltető kezelésébe kerülnek.
 8. A szolgáltatás felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap­ látogatottsági adatok generálása, az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából naplózásra kerülnek. Ezen adatok némelyike személyes adatoknak minősül, kezelése a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően történik.
 9. A napló-fájlokról statisztika készül. A havi napló-állományokat az üzemeltető szerverén egy éven keresztül tárolja, például annak megállapítása céljából, hogy a webhely mely részét milyen gyakran látogatják a felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott, majd törli. A felhasználók IP címeit az üzemeltető semmilyen más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lehetne.

EGYÉB SZABÁLYOZÁS

 1. Az üzemeltető kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a felhasználó személyes azonosítására alkalmas adatokat. A felhasználói személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetekben is sor kerülhet: Amennyiben a szolgáltatás bizonyos részeit (co-branded oldalakat) független szolgáltatók biztosítják, illetve üzemeltetik és ezeket a felhasználó igénybe veszi és ennek során személyes adatokat ad meg, az ilyen adatkezelésre a független szolgáltató adatvédelmi nyilatkozatában foglaltak vonatkoznak. Bankkártyás fizetés esetén a felhasználó elfogadja, hogy az üzemeltető által a diamanthotel.hu weboldal felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek a SIX Payment Services (Europe) S.A. Magyarországi Fióktelepe (IP West Irodaház,Budafoki út 91-93. C épület 1117 Budapest), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring. Az üzemeltető együttműködik a nyomozati szervekkel és a bíróságokkal a szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése, stb..) felderítése érdekében. Az üzemeltető a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket teljesíti és ennek keretében a felhasználókról kezelt adatokat kiadhatja az erre jogosult szervnek vagy személynek.
 2. A szolgáltatás keretén belül észlelt kétséges vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban az üzemeltető jogosult felhívásokat, vagy közleményeket küldeni, vagy elérhetővé tenni a felhasználó adatainak felhasználásával is. Jogosult a jogsértő, vagy valószínűsíthetően jogsértő hozzászólást, értékelést, bejegyzést vagy tartalmat előzetes értesítés nélkül eltávolítani. Az üzemeltető, mint közvetítő szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
 3. Az üzemeltető mindenkor az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít, de a technika gyors mértékű változása és fejlődése miatt nem tudja garantálni, hogy a felhasználóknak a szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos, vagy a szolgáltatáson belül megjelenített személyes adatai kizárólag az Adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le, vagy fürkésszenek ki. A felhasználó is megadhatja az Adatvédelmi Nyilatkozatban lehetővé tett módon a felhasználó személyes adatait harmadik személynek, aki azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatja. Mindezen esetekben az üzemeltető felelőssége kizárt.
 4. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a alapján az üzemeltető a felhasználó kifejezett hozzájárulása hiányában is jogosult bizonyos személyesnek minősülő adatok, többek között számlázási és forgalmi adatok kezelésére. Az üzemeltető az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő, a felhasználó azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatokat, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos olyan személyes adatokat, amelyek a díj meghatározása és a számlázás céljából elengedhetetlenek, így különösen a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat, a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek
 5. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény alapján az Internet-hozzáférést biztosító és más hírközlési szolgáltatók is jogosultak bizonyos körben a felhasználó személyes és egyéb adatainak kezelésére.
 6. A felhasználót kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítójuk és jelszavuk használatáért, az azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységért. A fokozott biztonság érdekében javasolt a felhasználóhoz való kapcsolódásának tényét és a felhasználóhoz kapcsolódó jelszót titkosan kezelni. Amennyiben a felhasználó ezeket az adatokat mégis felfedi egy harmadik személynek, ennek az lehet a következménye, hogy elveszítheti a szolgáltatás keretében az üzemeltető és más adatkezelők által kezelt adatai feletti rendelkezés lehetőségét és jogilag kötelező érvényű ügyletek személyes kötelezettjévé is válhat. Ilyen esetben javasolt az azonosító vagy jelszó haladéktalan megváltoztatása.
 7. A szolgáltatás használatával a felhasználó és az üzemeltető hírközlés útján létesít egymással kapcsolatot. Az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik. Ez az üzemeltető részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. Az üzemeltető az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint maximálisan törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön és ennek érdekében az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít (például tűzfalak és bizonyos esetekben az SSL vagy más titkosítási protokollok használatával).Az üzemeltető végrehajtja a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket a személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülése, véletlen elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan nyilvánosságra hozatala vagy hozzáférése elleni védelme érdekében, továbbá a feldolgozás minden más jogellenes formája ellen.
 8. Az üzemeltető, mint adatkezelő, kérésre köteles tájékoztatást adni a felhasználónak
  • az üzemeltető által kezelt adatairól,
  • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
  • időtartamáról,
  • kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat.
 9. A felhasználóknak korlátlanul joga van kérni adatai törlését az info@diamanthotel.hu e-mail címen. A törlés az e-mail kézbesítését és elolvasását követő 8 napon belül történik meg.
 10. Az a felhasználó, aki úgy ítéli meg, hogy az üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, e körben kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.
 11. Az üzemeltető a felhasználó által a szolgáltatás keretén belül közzétett információkért mindennemű felelősségét kizár.
 12. Amennyiben az üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a felhasználó az Adatkezelési Szabályzatban írtakat megsértette, a szolgáltatás használata során más személy személyes adatait jogosulatlanul, vagy jogsértő módon adta meg, akkor az üzemeltető megtesz minden szükséges jogi intézkedést az okozott kár megtérítésének érvényesítése, valamint a jogsértő személy jogi úton történő felelősségre vonásának kezdeményezése érdekében.
 13. Amennyiben valaki a szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető, vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon (direkt marketing célokra, stb..) használja, vagy egyébként az Adatkezelési Szabályzatban foglalt rendelkezéseket megszegi, illetve a szolgáltatás használata során ilyen kárt okoz, úgy az Üzemeltető megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítésének érvényesítése iránt, a jogsértő jogi felelősségre vonásának kezdeményezése iránt.
 14. Amennyiben az üzemeltető az Adatvédelmi Nyilatkozatot módosítja, az üzemeltető a módosított Adatvédelmi Nyilatkozatot köteles közzétenni a szolgáltatás nyitóoldalán. Az Adatvédelmi Nyilatkozat módosítása a közzététel napján lép hatályba.

SZERZŐI ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGOK:

 1. Az a jogosult, akinek a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, továbbá a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló törvényben meghatározott, a védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogát az üzemeltető által hozzáférhetővé tett információ - ide nem értve a hozzáférhetővé tett információ szabványosított címét - sérti (a továbbiakban: jogosult), teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt értesítésével felhívhatja az üzemeltetőt a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására. Az értesítésnek tartalmaznia kell:
  • 1.a sérelem tárgyát és a jogsértést valószínűsítő tények megjelölését;
  • 2.a jogsértő tartalmú információ azonosításához szükséges adatokat;
  • 3.a jogosult nevét, lakcímét, illetve székhelyét, telefonszámát, valamint elektronikus levelezési címét.

Az üzemeltető köteles az értesítés alapján a 2001. évi CVIII. Törvény 13. §-ában meghatározott eljárás lefolytatására, az abban foglalt feltételek és szabályok betartásával.

This website uses cookies
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.
diamant map
card-1 card-2 card-3 card-4 card-5 card-6 card-7 card-8 card-9 card-10 card-11 card-12 card-13 card-14 card-15 card-16 card-17 card-18 card-19 card-20 card-21 card-22 card-23 card-24 card-25 card-26 card-27 card-28 card-29 card-30 card-31 card-32 card-33 card-34 card-35
Recepció - Hall

./files/other/2015.10.22.11.39.42_1_m.jpg

The location and the services of the Diamant Hotel, Szigetköz**** enables the conducting of trainings lasting several days, conferences, for which we can provide one large conference hall for about 80 people, and three smaller rooms for 15-30 people each.

Details ›
Duna-Korzó Étterem terasza

./files/other/2015.10.22.11.40.36_2_m.jpg

The first-class Duna-Korzó restaurant of our hotel expects its guests in a wonderful and attractive environment, in an atmosphere of intimacy with ageless elegance.
In the summer our atmospheric terrace overlooking the Danube, provides an unforgettable experience for our guests. In the evenings our restaurant is lit by the light of numerous candles, therefore it is an excellent place for a romantic dinner for two.

 

Details ›
Külső élménymedence, csúszdával

./files/other/2015.10.22.11.42.06_3_m.jpg

     

Details ›
Duna-Korzó Étterem

./files/other/2015.10.22.11.44.45_4_m.jpg

Our team always keeps the quality and the satisfaction of the guests in mind. With our know-how and excellent dishes we would like to provide our guests a gastronomic experience in a familiar and calm environment.

We always take care, that on our menu you can find several dishes, which correspond to the latest wellness trends, so you have a wide selection to choose from.

Details ›
Greenfield Pub - angol stílusú pub

./files/other/2015.10.22.11.45.48_5_m.jpg

The speciality of out hotel is the pub furnished in original English style, where you can find a bowling alley, a billiard table, table football and a game of darts.

Details ›
4 sávos bowling pálya

./files/other/2015.10.22.11.47.00_6_m.jpg

The speciality of out hotel is the pub furnished in original English style, where you can find a bowling alley, a billiard table, table football and a game of darts.

Details ›
Club helyiség, és terasz

./files/other/2015.10.22.11.51.40_7_m.jpg

     

Details ›
Wellness komplexum, belső medencékkel

./files/other/2015.10.22.11.59.51_8_m.jpg

Wellness is a programme for general well-being and for the physical and mental balance. For the people of today it means a reform life style, which includes fitness, as well as physical and mental health, but wellness is much more than this.

Details ›
Wellness drink bár

./files/other/2015.10.22.12.05.41_9_m.jpg

   

Details ›
Gyerekmedence, és bébi pancsoló

./files/other/2015.10.22.14.07.04_10_m.jpg

For the Diamant Hotel it is most important to cater for the interests of families and children, babies. We hope that we can give your children great pleasure and happy moments with our provided services, and the time spent together will be a kind memory for every member of your family.

Details ›
Thai masszázs szoba

./files/other/2015.10.22.12.19.15_11_m.jpg

The massage tries to ensure a free energy flow by pressing and stretching the muscles. The masseuse presses the energy points with their thumb, palm, elbow, knee and foot.

Details ›
Zárt, őrzött parkoló

./files/other/2015.10.22.12.34.25_12_m.jpg

    

Details ›
Füli ugriparkja, kétszintes játszóház

./files/other/2015.10.22.12.42.48_13_m.jpg

The two-stoery playhouse adventurous promises fun for all ages.
Countless experiences and adventure for everyone: rope bridge, boxing bags, buoys, sponge toys, balance development revolving cylinders, slides and colorful plastic balls and a climbing wall.

Details ›
Homokos Duna-parti strand, vízi biciklikkel, kajakokkal

./files/other/2015.10.22.12.47.45_14_m.jpg

   

Details ›
Duna-parti csúszda

./files/other/2015.10.22.12.54.54_15_m.jpg

We strive for perfection, that?s why we try to provide as much comfort, protection and joy for babies and children as possible, so that their mothers and fathers have enough time to relax and enjoy themselves, as well.

Details ›
Hatalmas játszótér, fa játékokkal, trambulinnal

./files/other/2015.10.22.12.59.18_16_m.jpg

The 5 hectare large "Diamant Park" is separated from the road by the building, so the small rascals can romp about on the huge playground. In the park there is a modern sand pit, a wooden fortress with a slide, a climbing frame, small playhouses, swings, a trampoline and a giant slide.

Details ›
Röplabdapálya

  

Details ›
Teniszpálya

   

Details ›
Tűzrakó, bográcsozó hely

   

Details ›
Noel bárkája, kisállat simogató

./files/other/2015.10.22.13.13.47_20_m.jpg

Every child loves animals, but unfortunately there are many children, who can?t or aren?t allowed to keep pets in their home. In our petting zoo you can find several different and rare animals, for example ponies, Cameroon dwarf goats, sheep and of course the inhabitants of our chicken run ? called Noel?s ark. 

Details ›
Diamant Rendezvénysátor

./files/other/2015.10.22.15.24.45_21_m.jpg

The snow-white Röder type event tent with panorama windows is set up in our wonderful park next to the Danube bank. In the summer the tent is made more comfortable with an air conditioner. In cooler days, the heating provides a pleasant temperature. No matter if there is cold, rain or hot summer days, we guarantee that your guests will spend the evening in the highest level of comfort.

Details ›
Sári Csárda parkoló

./files/other/2015.10.22.15.42.17_22_m.jpg

   

Details ›
Sári Csárda magyaros étterem

./files/other/2015.10.22.15.50.07_23_m.jpg

The typical Hungarian, thatched Sari Csarda, which is open every day of the week, with furniture as it was used in the previous century, is expecting the lovers of gastronomy with home-made dishes. The place capacity inside is: up to 140 people.

Details ›
Sári Csárda tradicionális borospincéje

./files/other/2015.10.22.15.54.15_24_m.jpg

Our traditional cellar with its historical atmosphere will make your heart beat faster. Our wine cellar, which brings back old times, has room for 80 people. The room is equipped with light and sound technique, so it is excellently suitable for receptions, events, no matter if you want to organize a business dinner, partner meeting, company event, press conference or a thematic event around wine.

Details ›
Sári Csárda Duna-parti terasza

./files/other/2015.10.22.16.00.24_25_m.jpg

In the summer we are expecting you on our magnificent terrace at the bank of the river Danube, with a seating capacity of 250 people, with oven-cooked delicacies and goulash cooked in a stew-pot on an open fire. We can also recommend spirits of excellent quality and exquisite wine from the famous Hungarian wine-growing areas! The balcony?s capacity up to 130 people.

Details ›
Kemencék

./files/other/2015.10.22.16.11.17_26_m.jpg

  

Details ›
Duna-parti stég terasz

./files/other/2015.10.23.08.34.36_27_m.jpg

   

Details ›
Zátonyi Duna-ág, vízi trambulinnal

./files/other/2015.10.23.09.14.57_28_m.jpg

  

Details ›
Szigetköz

We are glad about your virtual visit at our hotel. The Diamant Hotel, Szigetköz**** is very popular with the visitors from the neighbouring countries, due to its advantageous location and its closeness to the bank of the river Danube.

Details ›
Külső vízparti esketések helyszíne

./files/other/2015.10.23.09.27.49_30_m.jpg

The Big Day has arrived in your life as well, on which you swear eternal love. For this wonderful and special day a perfect place is essential, as well. Regarding this we would like to help you. In our 5 hectare large park, on the bank of the river Danube you have the possibility to arrange your wedding ceremony! Our experienced and helpful staff is at your disposal, in order to make this wonderful day unforgettable!

Details ›
Dunára néző panoráma finn szauna

./files/other/2015.10.23.09.49.07_31_m.jpg

  

Details ›
Konferenciatermek

./files/other/2015.10.23.09.55.18_32_m.jpg

It has been approved that an event organised by the company brings employees and business partners closer to each other. Our hotel offers different in- and outdoor programmes, beside organising of conferences.
The location and the services of the Diamant Hotel, Szigetköz**** enables the conducting of trainings lasting several days, conferences, for which we can provide one large conference hall for about 80 people, and three smaller rooms for 15-30 people each.

Details ›
Óriás légvár

To organize a birthday party it is a big job. You do not have to worry about anything because our management can take all the risk and we can make a perfect birthday for your child!
The programs are variable demand and include the following: face painting,making balloon shapes, magician show, giant bouncy castle slide, water trampoline, DJ karaoke party on children's songs wish list, children's concert on request, water gym for kids in the pool.

Details ›
Donau Luxury Suite

./files/other/2015.10.23.10.28.22_34_m.jpg

Enjoy the panorama of the garden and the river Danube from our spacious luxury room. In the light room with huge windows you will find a king-size bed, wireless internet access, a desk, a soft gown, a beautiful bathroom and a comfortable chair to have a rest in

Details ›
Prémium kategóriás szobák

./files/other/2015.10.23.10.39.10_35_m.jpg

Standard Premium Room
Would you like to spend some peaceful nights together with your partner? Then you will enjoy our double beds or extendible beds in our quiet rooms with terrace with a view of the Danube. Our double rooms are perfect for families as well, if you would like to sleep with your children in one room, we can put some extra beds to your disposal, without any problems.

Premium Classic room
The classical furnished room is enchanting you with its peace, and captivates everyone with its elegant but stimulating style. The rooms provide lots of comfort for 2 people, but if necessary the accommodation together with small children is also possible.
 

Details ›